Współpraca z Indusami / Cooperation with Indians

Korzyści / Benefits:

 • Opanujesz zasady budowania klarownego przekazu słownego oraz pisemnego obowiązującego w Polsce i w Indiach / You will master rules in terms of creating clear messages obtaining in both Poland and India.
 • Wypracujesz własne sposoby ułatwienia sobie pracy zdalnej oraz/i projektowej w środowisku wielokulturowym / You will get to know which approach to remote working in international projects is best for you.
 • Poznasz wartości odmiennej kultury, zwyczaje oraz etykietę oraz ich wpływ na pracę i życie społeczne mieszkańców Indii / Values of different cultures – mores and etiquette and its influence on work and social life of India residents.
 • Staniesz się świadomy różnic kulturowych i nauczysz się jak odpowiednio je interpretować / You will be aware of cultural differences and learn how to interpret them

 

Program / Training flow:

Omawiane zagadnienia / Subject
Wprowadzenie / Opening

 • Przedstawienie się Trenerki i Uczestników / The introduction of Trainer & Participants, Agenda and the purpose of workshops.
 • Zasady współpracy – kontrakt z grupą / Cooperation rules – contact with a group
Indie / India

 • Ogólna charakterystyka kraju: tło historyczne, ludzie, klimat, geografia, ustrój, religia / Country characteristics: historical background, people, climate, geography, religion, the systemHistoryczne wpływy na zachowania mieszkańców Indii / Historical influences on Indians behaviour
O wartościach międzykulturowych / International values

 • Wprowadzenie do wymiarów kultury / Introduction to dimensions of cultures.
 • Porównanie kultury Polski i Indii – wartości kulturowe w Indiach / Comparison both cultures – Polish and Indian- cultural values in India.
 • Charakterystyka typowych zachowań Hindusów we współpracy w zespole oraz ich podejścia do pracy / Characteristics of typical Indian behaviour in a teamwork and their approach to work.
 • Kodeks dobrych praktyk w pracy i w życiu prywatnym w Indiach (np. spotkania biznesowe, hierarchia w miejscu pracy, czas, wizyty prywatne, relacje między kobietami a mężczyznami, etykieta) / Code book of good practices in work and private life in India (eg. business meetings, workplace hierarchy, time, private visits, relationships between women and men, etiquette)
 • Praktyczne zastosowanie wymiarów kultury / Practical application of cultural dimension
Komunikacja międzykulturowa / International communication

 • Znaczenie pierwszego wrażenia w kontakcie z Hindusami / Importance of the first impression in contact with Indians.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna / Verbal and non-verbal communication.
 • Różne style komunikowania się / Different styles in communication.
 • Indywidualny styl komunikacyjny / Individual style in communication.
 • Metoda D-I-E – różnice w postrzeganiu tej samej sytuacji / D-I-E method – differences in perceiving the same situation.
Podsumowanie szkolenia / Summary and training closure

 • 3 pomocne informacje, które zabieram ze sobą ze szkolenia / 3 helpful pieces of information which and going to take with me from training.
 • Dziennik doświadczeń – moje wartościowe spostrzeżenia / Journal of experience – my valuable insights
Zapraszamy również na networking dinner, niepowtarzalną okazję do poznania trenerów i omówienia najważniejszych zagadnień z innymi uczestnikami warsztatów i konferencji / We also invite you to the networking dinner, a unique opportunity to meet trainers and discuss key issues with other participants of the pre-conference workshops and the conference.

Prowadzący / Meet the trainer:
Michalina Konkel, Cross-Cultural & Leadership Consultant, ETTA

Konsultantka międzykulturowa. Do pracy podchodzi systemowo, rozpoczynając od strategicznej wizji Zarządu, kultury organizacyjnej, stylu przywództwa realizowanego na najwyższym szczeblu, bierze pod uwagę poziom kompetencji pracowników. Wszystko to razem oznacza Skuteczność Organizacji.

Intercultural Consultant. She stars with the strategic vision of the Board, organizational culture, leadership style implemented at the highest level, taking into account the level of competence of employees. All this means the effectiveness of the organization.

Zapisz się na warsztaty przedkongresowe
oraz networking dinner

Poznaj też inne szkolenia/ Learn also other trainings